Bijeenkomst Europese ministers voor Ontwikkeling (Bordeaux, 29 en 30 september 2008) [fr]

Alain Joyandet, staatssecretaris voor Ontwikkeling en Francofonie, zal op 29 en 30 september de vergadering van de Europese ministers voor Ontwikkeling voorzitten. De bijeenkomst heeft tot doel de voornaamste richtingen van het Europees ontwikkelingsbeleid te bespreken zoals voedselzekerheid, volksgezondheid en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Ook zal worden gesproken over de uitvoering van de aanbevelingen die tijdens de conferentie in Accra werden aangenomen met betrekking tot de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (september) en over de voorbereiding van de Doha conferentie (december) die als thema de financiering van ontwikkelingshulp zal hebben. Het Europees Parlement zal samen met de burgermaatschappij bij deze besprekingen worden betrokken.

Voedselzekerheid
In nauw overleg met de Europese Commissie zal het Frans voorzitterschap trachten de lidstaten voor te stellen het Europese antwoord aan te sluiten op de drie pijlers van het « mondiaal partnerschap voor landbouw en voeding » zoals president Sarkozy in Rome voorstelde.
Het voorzitterschap zal zijn best doen om, in de verlenging van de conclusies van de Europese Raad van juni en het voorstel tot een verordening van de Commissie, een beroep te doen op financiële hulpmiddelen om de landbouw in ontwikkelingslanden te steunen. Deskundigen op gebied van landbouw in Afrika en de financiering van deze sector, Europese parlementariërs worden verzocht samen met de ministers hierover na te denken met het oog op de besluiten die de Raad voor het einde van het jaar zal moeten nemen.

Volksgezondheid
Met de steun van de Europese Commissie zal het voorzitterschap de discussies van de internationale conferentie van 7 mei 2008 voortzetten met betrekking tot toegang tot medische hulp en duurzame financiering van de gezondheidssystemen dankzij de inzet van instrumenten die afgestemd zijn op de omstandigheden in elk ontwikkelingsland. Bernard Kouchner zal aan deze werksessie deelnemen.

Doeltreffendheid van hulp

Drie weken na het Forum op hoog niveau van Accra over de doeltreffendheid van hulp, zullen de ministers de architectuur van de Europese hulp bespreken: hoe kunnen de voornaamste spelers en middelen dusdanig ingezet worden zodat mondiale problemen aangepakt kunnen worden. Op welke manier kunnen we beter voldoen aan de behoeftes van degenen die hulp nodig hebben, onze hulpmiddelen beter aanpassen, rekening houden met de landen die in de steek zijn gelaten op het gebied van hulp en de antwoorden afstemmen op situaties van kwetsbaarheid. Op welke manier kan rekening worden gehouden met de gevolgen van de financiële crisis voor de ontwikkelingslanden?

Voorbereiding van de internationale Doha conferentie over de financiering van ontwikkeling
Het Frans voorzitterschap zal werken aan de bepaling en waardering van het standpunt van de Europese Unie rekening houdend met de conclusies van de Raad in mei 2008. Naast de financiering van ontwikkelingshulp zal tijdens de Doha conferentie worden gesproken over het verbeteren van het mondiaal economisch en financieel beleid. De president van de Republiek onderstreepte tijdens de VN-vergadering in New York het belang hiervan. De Doha conferentie zal eveneens gelegenheid geven om de discussies over andere vormen van financiering voort te zetten zoals innoverende financieringen en de transfer van spaargelden van migranten, maar ook om meer beroep te doen op de nationale rijkdommen van de landen die hulp ontvangen om zo een gemeenschappelijke groei te steunen.

Meer weten:

site van het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken

site van het Frans voorzitterschap van de Europese Unie

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven