10 veranderingen in 2015 [fr]

U weet het misschien niet, maar veel dingen gaan in 2015 veranderen: verlaging van de inkomstenbelasting en van de loonkosten, administratieve vereenvoudiging, extra voordeel voor personen die zware arbeid verrichten (compte pénibilité)… Teneinde het nieuwe jaar goed te beginnen, vindt u hieronder enkele hervormingen die op 1 januari ingaan.

1. In 2015 gaat de inkomstenbelasting omlaag voor de laagste inkomens

We gaan door met het verlagen van de inkomstenbelasting! Ingezet in 2014, gaat het in totaal om meer dan 9 miljoen huishoudens in 2015. Huishoudens met een bescheiden of gemiddeld inkomen zullen minder inkomstenbelasting gaan betalen doordat de eerste belastingschijf van 5,5% vervalt. Deze schijf wordt momenteel toegepast op inkomsten tussen de 6.011 en 11.991 euro. In het vervolg begint de eerste schijf (14%) bij inkomsten vanaf 9.690 euro (in plaats van 6 011).

2. In 2015 gaan de loonkosten omlaag

De loonkosten op het niveau van het minimumloon gaan omlaag door de vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de Urssaf, werkloosheidspremie niet meegerekend, en door de verlaging met 1,8 punt van de kinderbijslag voor lonen tot 1,6 maal het minimumloon. De belastingverrekening voor concurrentiekracht en werkgelegenheid (CICE) gaat de tweede fase in: de verlaging van loonkosten gaat van 4% naar 6% op salarissen tot 2 800 euro netto/maand (9% in de Overzeese gebieden).

3. In 2015 wordt het schenken van bouwgrond belastingvrij

Om de bouw te stimuleren moet er bouwgrond vrijkomen! Een tijdelijke vrijstelling is ingesteld op de rechten die gelden voor schenking van bouwgrond, tot 100000 euro voor een direct familielid indien de begunstigde zich verplicht binnen vier jaar een woning op de grond te bouwen.

4. In 2015 wordt de koop van een eigen woning gestimuleerd

Het lage BTW tarief van 5,5% wordt toegepast op transacties voor de aankoop van een sociale woning in wijken die voorrang hebben in het stedelijk beleid. En laten we niet vergeten dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening tegen 0% eveneens zijn versoepeld, zoals afschaffing van de voorwaarde van energieprestatie van de woning, versoepeling van de koopvoorwaarden voor sociale woningen, uitbreiding naar de aankoop van buiten de stad gelegen oude woningen die gerenoveerd moeten worden…

5. In 2015 worden huurinvesteringen aangemoedigd

De nieuwe wet Pinel geeft investeerders de mogelijkheid te kiezen voor een aanvankelijke verplichting van 6 of 9 jaar die tot 12 jaar verlengd kan worden, met een belastingvoordeel van 12 %, 18 % of 21 %. De investeerder kan aan een direct familielid verhuren met inachtneming van het wettelijk maximum huurbedrag en de bronnen van inkomsten van de huurder.

6. In 2015, gaat de “compte pénibilité” van start…

… voor extra zware arbeidsomstandigheden die eenvoudig zijn te identificeren en te traceren (nachtwerk, afwisselende werkuren, steeds herhalende handelingen en werk in een hoge druk omgeving). De behaalde punten maken het mogelijk om met 60 jaar met pensioen te gaan. Deze maatregel van sociale rechtvaardigheid gaat in 2015 van start en treft ongeveer één miljoen werknemers, vanaf 2016 ongeveer 3 miljoen werknemers.

7. In 2015, extra steun voor mensen met een klein pensioen

Pensioengerechtigden met een basispensioen plus aanvullend pensioen lager dan 1200 euro op 30 september 2014, ontvangen in 2015 een extra bedrag van 40 euro. Meer weten: joe_20141231_0302_0088.pdf

8. In 2015 kunnen verzekeringscontracten op elk moment worden opgezegd

Fransen geven 5% van hun budget uit aan verzekeringen. Bindende voorwaarden met betrekking tot de verplichte minimale duur van het contract maakte het tot nu toe onmogelijk over te stappen naar een concurrent. In 2015 wordt het mogelijk voor consumenten om na één jaar hun contract (auto, woning) op elk moment op te zeggen. Deze maatregel geldt voor elk contract dat na 1 januari 2015 wordt afgesloten (het besluit tot toepassing van de wet is op 31 december 2014 gepubliceerd). Voor de contracten die voor deze datum zijn afgesloten is deze maatregel van kracht na de eerstvolgende verlenging van het contract.

9. In 2015 wordt het nog eenvoudiger voor bedrijven

U bent directeur van een bedrijf en u hebt genoeg van al dat papier? 14 maatregelen voor administratieve vereenvoudiging gaan van kracht! Onder de belangrijkste maatregelen, de omschrijving van het begrip dag (gewerkt, werkdag, hele dag of kalenderdag) wordt in de arbeidswetgeving geharmoniseerd zonder bestaande rechten of het bestaande evenwicht ter discussie te stellen.

10. In 2015 wordt het vervoer per trein hervormd voor meer efficiency.

De hervorming van de spoorwegen neemt concrete vormen aan met het samenbrengen van de beheerder van het netwerk (RFF) en de exploitant (SNCF). Doel? Een betere onderlinge afstemming. De exploitant (SNCF Mobilités) gaat zich richten op diensten aan de klant en de beheerder van de infrastructuur wordt belast met de kwaliteit van de infrastructuur en de beschikbaarheid van het spoor voor vervoer van passagiers of goederen. Kortom: betere coördinatie voor wat betreft de werkzaamheden voor een beter onderhouden netwerk. En voor de treinenloop: regelmatiger en meer op tijd.

gepubliceerd op 12/01/2015

naar boven